Цели на проекта

Основна цел на проекта:
Основната цел на проекта е разширяване на достъпа и повишаване на ефективността и адаптивността на инженерното и мениджърското образование в Технически университет - София за по-успешна социална и трудова реализация на хората, чрез приложение на иновативни модели и практики за учене през целия живот и интегриране на компетентностно-базирания подход.

Специфични цели:
1. Да се разработи стратегия и бизнес модели на устойчивa система за учене през целия живот с електронни форми за дистанционно обучение и управление на компетенции;
2. Да се развият иновативни модели на електронни форми за дистанционно обучение и гъвкави пътеки за непрекъснато професионално развитие чрез управление на знания, електронно портфолио и интегриране на технологии;
3. Да се създаде Ресурсен център за методологично и технологично осигуряване на
електронните форми за дистанционно обучение;
4. Да се укрепи и развие човешкия потенциал на институцията чрез обучение на представители на преподавателския, административния и техническия състав за прилагане на електронни форми за дистанционно обучение;
5. Да се обнови и развие портфолиото на образователните програми в сътрудничество с
индустрията и да се разработят електронни курсове и модули за инженерно и мениджърско
образование;
6. Разширяване на достъпа до инженерно образование и повишаване на ефективността му чрез включване на студентите от инженерното и мениджърското направление в електронни форми за дистанционно обучение; апробация и усъвършенстване на създадените продукти;
7. Разпространение и мултиплициране на резултатите на институционално и национално ниво, създаване на Алумни за обратна връзка с индустрията за непрекъснато обновяване на учебните програми.

Конкретни цели за ЕФ:
1. Да се създаде Център за дистанционно обучение в ЕФ;
2. Да се осигури необходимата технологична и информационна инфраструктура, софтуер, обучителни
материали и ресурси за провеждане на електронни дистанционни форми на обучение в ЕФ;
3. Да се подготвят преподаватели и експерти от ЕФ, които ще прилагат електронни методи на обучение.