Целеви групи

Основна целева група на проекта:
Студенти от ТУ-София в ОКС "бакалавър" и "магистър" в професионалните направления "Електротехника, електроника и автоматика" и "Администрация и управление" - повече от 2200.

Допълнителна целева група:
Възрастни – представители на преподавателския, административния и техническия състав, които обучават студенти в професионалните направления Електротехника, електроника и автоматика и Администрация и управление – най-малко 110.

Непряко се обхващат всички потенциални и фактически студенти и преподаватели на ТУ-София, които в бъдеще желаят да разработват и прилагат в своята работа електронни форми за дистанционно обучение.