Организационна структура

 


Управлението на проекта ще бъде осъществено от Оперативното бюро и Съвета за координация на изпълнението, в които ще има ясно разпределение на функциите между членовете,  ще се прилагат принципите на координация между дейностите.

Предвижда се участие на ключови ръководители – декани на съответните факултети, директора на учебен отдел в Оперативното бюро и Съвета за координация на изпълнението, информационни технологии за управление на проекта и връзки с обществеността при координация на изпълнението на основните дейности. За осъществяването на мониторинг, контрол, техническо и финансово отчитане на проекта ще бъде създадена вътрешна система с детайлно описание на процедурите, задачите и отговорностите на отделните звена, както и подробно разписан времеви график на дейностите по отчитане и изпълнение на заложените индикатори.

Успешното изпълнение на проектните дейности е свързано с обезпечаването на експертен състав, притежаващ необходимите знания и умения за постигане на очакваните резултати. Преобладаващата част от експертите, ангажирани с изпълнението на проекта ще бъдат от състава на участващите факултети. В зависимост от степента на изискваните знания и компетенции в отделните проектни дейности, както и времевата им ангажираност, съобразена с постигане на заложените резултати, в реализацията на проекта ще бъдат ангажирани ключови експерти и експерти-представители на академични преподаватели, административен и технически състав, както и голямата целева група – студентите в професионални направления "Електротехника, електроника, автоматика" и "Администрация и управление". Дейностите по реализацията на проекта ще бъдат изпълнявани от два типа експерти – ключови (КЕ) и експерти (Е). Това са щатни служители на ТУ-София или краткосрочно контрактувани (външни експерти) в зависимост от спецификата на конкретната дейност.