Дейности

 • Дейност
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
 • 1. Управление на проекта
 • 1.1.Организация и управление на предварителната подготовка и началото на проектните дейности
 • 1.2. Планиране на управлението и изпълнението на дейностите
 • 1.3. Мониторинг, контрол и отчитане
 • 1.4. Провеждане на процедура по ЗОП за лицензиран одитор
 • 2. Създаване на стратегия и бизнес модели
 • 2.1. Разработка на стратегия и бизнес модели
 • 2.2. Провеждане на кръгла маса за обсъждане на стратегията
 • 2.3. Утвърждаване на стратегията
 • 3. Създаване на Ресурсен център
 • 3.1. Създаване на методични ръководства
 • 3.2. Проектиране и създаване на програма за обучение на обучители
 • 3.3. Настройка и пускане в действие на системата за е-обучение на обучители
 • 3.4. График и провеждане на поне 4 обучителни семинара
 • 3.5. Актуализирана спецификация на хардуер и консумативи
 • 3.6. Функционални изисквания към системите за е-обучение
 • 3.7. Процедури за закупуване на компютърна техника и консумативи по ЗОП.
 • 3.8. Централизирана инфраструктура с модел на изолиран облак - проектиране и реализация
 • 3.9. Сравнителен анализ и избор на най-добро решение за авторска среда
 • 3.10. Пускане в действие на авторска среда
 • 3.11. Сравнителен анализ и избор на най-добро решение за система за видео-продуциране
 • 3.12. Пускане в действие на система за видео-продуциране
 • 3.13. Сравнителен анализ и избор на най-добро решение за система за е-обучение
 • 3.14. Пускане в действие на среда за е-обучение
 • 3.15. Сравнителен анализ и избор на най-добро решение за система за аудио- и видео- комуникации
 • 3.16. Пускане в действие на система за аудио- и видеокомуникации
 • 3.17. Поддържане на централизираната инфраструктура
 • 3.18. Реализация и поддръжка на 4 нови учебни компютърни лаборатории
 • 4. Актуализиране на магистърска програма и разработване на цифрови курсове в ЕФ
 • 4.1. Актуализиране на магистърска програма по „Електрическа енергия от ВЕИ“
 • 4.2. Разработване на най-малко 16 учебни дисциплини за е-обучение в ЕФ
 • 4.3. Процедура по ЗОП за външен ключов експерт в ЕФ
 • 5. Създаване на магистърска програма и разработване на цифрови курсове във ФЕТТ
 • 5.1. Създаване на магистърска програма по „Електроника“ за инженери от област „Технически науки“
 • 5.2. Разработване на най-малко 16 учебни дисциплини за е-обучение във ФЕТТ
 • 6. Актуализиране на магистърска програма и разработване на цифрови курсове ФА
 • 6.1. Актуализиране на магистърска програма по „Автоматика, информационна и управляваща техника“
 • 6.2. Разработване на най-малко 16 учебни дисциплини за е-обучение във ФА
 • 7. Актуализиране на магистърска програма и разработване на цифрови курсове СФ
 • 7.1. Актуализиране на програма за изравнително обучение в магистърска степен по „Стопанско управление“
 • 7.2. Разработване на най-малко 16 учебни дисциплини за е-обучение в СФ
 • 8. Провеждане на обучение със студентите от ЕФ, ФЕТТ, ФА и СФ
 • 8.1.1. График за обучение на студенти с електронната форма за дистанционно обучение - първи етап
 • 8.1.2. График за обучение на студенти с електронната форма за дистанционно обучение - втори етап
 • 8.2. Провеждане на обучение в ЕФ
 • 8.3. Провеждане на обучение във ФЕТТ
 • 8.4. Провеждане на обучение във ФА
 • 8.5. Провеждане на обучение в СФ
 • 9. Информираност и публичност
 • 9.1. Дейности при стартиране на проекта
 • 9.1.1. Подготовка на комуникационен план
 • 9.1.2. Създаване на сайт на проекта
 • 9.1.3. Създаване на лого на проекта
 • 9.1.4. Рекламно-информационни плакати
 • 9.2. Дейности при изпълнение на проекта
 • 9.2.1. Прессъобщения в сайта на проекта
 • 9.2.2. Създаване на Алумни
 • 9.3. Заключителни дейности
 • 9.3.1. Информационна диплянка за резултатите по проекта
 • 9.3.2. Панели в научните конференции на ЕФ, ФЕТТ, ФА, СФ
 • 9.4.1. Процедура по ЗОП за рекламни материали - първи етап
 • 9.4.2. Процедура по ЗОП за рекламни материали - втори етап